Reklamačné podmienky

Vybraté z obchodných podmienok firmy www.univel obrazy.sk

Článok IX
Reklamácie


1. Kupujúci je povinný napísať a zaslať Predávajúcemu bezodkladne písomnú reklamáciu na korešpondenčnú adresu a to v nasledujúcich prípadoch:
1.1 Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, okrem prípadov uvedených čl. IV bod 1 týchto VOP, do 7 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
1.2 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal.
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar – hotové výrobky, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 7 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.
1.3 Kupujúci môže požadovať náhradné plnenie len v dôsledku nevyhovujúcich kvalitatívnych a technických parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba) alebo vád tovaru.
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal je nevyhovujúci z dôvodu veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, max. do 7 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak sa nejedná o výrobu tovaru na základe požiadaviek Kupujúceho a Tovar je na sklade Predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia Reklamácie s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.
1.4 Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru, ktorého podmienky sú upravené v článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na www.imageposter.eu.
2. Kupujúci je povinný uviesť v reklamácii nasledujúce údaje:
2.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
2.2 Adresa miesta, kam bol tovar dodaný;
2.3 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
2.4 Číslo elektronickej objednávky;
2.5 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
2.6 Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
2.7 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru, opis vád tovaru a požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie;
2.8 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený, resp. oznámenie, že Kupujúci žiada o vrátenie kúpnej ceny prostredníctvom pošty na adresu sídla/bydliska Kupujúceho;
2.9 Dátum a podpis Kupujúceho.
3. Ak Reklamácia nie je kompletná alebo k Reklamácii nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 16.60 EUR (500 SKK) zahŕňajúci náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplnej Reklamácie alebo nepriloženia požadovaných dokladov.
4. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Reklamácie a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári. V ostatných prípadoch Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa riadne uplatnenej Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr v lehote 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie.
5. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.
6. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
7. Kupujúci je povinný písomnú reklamáciu spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať, alebo osobne odovzdať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu prevádzky t.j. na korešpondenčnú adresu Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
8. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 tohto článku.

 

+
pozrieť všetky prezerané